REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI „ MERCATIZORUL LUNII”

admin

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
1.1.      Organizatorul campaniei „MERCANTIZORUL LUNII” (denumita in cele ce urmeaza “Campania”) este
S.C. INSTORE POWER PROVIDER SRL cu sediul in Bucuresti, str.Cpt.Av.Mircea Petre rn 16-18, etaj 2,sector 1, cod de inregistrare fiscala RO19094855, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16196/2006, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 3255 denumita in continuare “Organizator”.
1.2.      Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii (astfel cum sunt definiti mai jos). Participanţii la Campanie sunt obligaţi sa respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei. Astfel de modificări vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii în vigoare. Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile in România prin afisarea pe site-ul web www.retail-marketing-services.ro fiind de asemenea disponibil oricarei persoane sunand la numarul cu tarif normal 031/437.82.18 între orele 9:00 – 17.00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei, sau trimiţând o solicitare scrisa la sediul Organizatorului mentionat la art. 1.1.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
2.1.  Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
3.1. Campania se adreseaza echipei de mercantizori S.C Instore Power Provider S.R.L., la nivel national (numiti in cele ce urmeaza “Mercantizori”).

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
4.1. Campania va incepe in data de 6 iulie 2020, ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la 31 decembrie 2020, ora 23:59:59, ora Romaniei (numita in continuare „Perioada Campaniei”). Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor prezentului Regulament

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
6.1. Campania se adreseaza echipei de mercantizori ai SC Instore Power Provider SRL  care mercantizeaza produsele aflate in portofoliul Organizatorului.
6.2. Campania se adreseaza fiecarui membru al echipei de mercantizori ai SC Instore Power Provider SRL  , in mod individual numit in cele ce urmeaza „Participantul”.
6.3. La Campania nu au dreptul să participe angajaţii si colaboratorii SC Instore Power Provider SRL   (altii fata de cei prevazuti la art. 6.1. si 6.2.) .

SECTIUNEA 7. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI
7.1.   Fiecare City Manageri va trimite catre Regional Manager propunerea a doi mercantizori care au avut cele mai bune rezultate pana in data de 3 ale lunii pentru luna anterioara in baza urmatoarelor criterii ce tin de relationarea cu reprezentantii clientilor pe proiectele ce le gestioneaza cu un punctaj de la 1 la 5 ( 1 reprezentand punctaj minim iar 5 maxim ) :

  • Calitatea executiei
  • Comunicare
  • Implicare

7.2. Evaluarea rezultatelor a Participantilor si validarea interna a rezultatelor va fi realizata pana in data de 10 ale lunii pentru luna anterioara. Lista castigatorilor va fi facuta publica pe site-ul www.retail-marketing-services.ro la data de 10 ale lunii pentru luna anterioara .
7.3. Premiile vor fi acordate castigatorilor in intervalul 10 – 20 ale lunii pentru luna anterioara in baza unui proces verbal de predare a premiului.
7.5. Monitorizarea rezultatelor se va realiza prin intermediul Regional Managerilor care vor verifica rezultatele de la cel putin 2 clienti pentru fiecare mercantizor propus pana in data de 10 ale lunii pentru luna anterioara .

SECTIUNEA 8. PREMIILE ACORDATE
8.1. In cadrul acestei Campanii, se vor acorda urmatoarele premii: Pentru obtinerea celui mai bun punctaj pe fiecare regiune se acorda, la sfarsitul Campaniei, fiecarui castigator care îndeplineste condițiile cumulate, prevăzute în mecanismul Campaniei, tichete cadou în valoare de 150 lei . Termenul de valabilitate al tichetului este pana la 31 decembrie 2020. Tichetele vor fi înmânate de către un reprezentantSC Instore Power Provider SRL, in baza unui Proces verbal de predare primire, după validarea tuturor rezultatelor.
8.2. Organizatorul se obliga sa acorde Participantului premiile in perioada 10 august 2020 – 20 ianuarie 2021.
8.3. Valoarea totala maxima a premiilor oferite in acest program este de 5.760 lei.
8.4. Premiile vor fi acordate pe baza de proces verbal, semnatura, stampila si copie a CI/BI.
8.5. In cazul in care, dupa finalizarea Campaniei, raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui

SECŢIUNEA 9. CONDIŢII DE VALIDARE 9.1. Validarea câștigătorilor se va realiza de catre Organizator in perioada 10 august 2020 – 10 ianuarie 2021 prin verificarea rezultatelor conform art 7.2 din prezentul Regulament.

SECTIUNEA 10. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

10.1. Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani lichizi sau in alte obiecte/produse.

SECTIUNEA 11. RESPONSABILITATE SI LIMITAREA RASPUNDERII

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi anulate.
11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.
 
SECTIUNEA 12. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

12.1.Prezenta Campanie poate inceta de drept in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.
12.2.Prezenta Campanie poate sa inceteze prin vointa unilaterala a Organizatorului cu instiintarea prealabila a participantilor in termen de 5 (cinci) zile de la data luarii deciziei de incheiere a prezentei Campanii.

SECTIUNEA 13. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

13.1. Prin inscrierea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu regulamentul Campaniei si ca datele lor personale (atat ale societatii operatorului autorizat cat si ale angajatilor acesteia – echipa de mercantizori) sa fie prelucrate si sa intre in baza de date SC INSTORE POWER PROVIDER SRL in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestuia.
13.2. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulate a acestor date, in urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Str.Cpt.Av. Mircea petre nr 16-18, sector 1, Bucuresti: – dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele
care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta; – dreptul de interventie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, 4 in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) notificarea catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibiia sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; – dreptul de opozitie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In vederea exercitarii drepturilor sus mentionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o cerere intocmita jn forma scrisa, datata si semnata.
13.3. Organizatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii. Organizatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001.
13.4. Datele furnizate nu vor fi difuzate catre terti, cu exceptia operatorului de marketing direct al S.C. INSTORE POWER PROVIDER SRL cu respectarea Legii 677/2001. La cererea scrisa a participantului, datata, semnata si expediata pe adresa Bucuresti, Str.Cpt.Av. Mircea Petre nr 16-18, sector 1, Romania, Organizatorul se obliga: – sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an; – sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; – sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului; – sa respecte normele legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SECTIUNEA 14. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE
14.1.Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare ridicarii premiului nu vor fi in responsabilitatea Organizatorului sau a Agentiei implicate in aceasta Campanie.
14.2.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA
15.1.Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
15.2.Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 16 TAXE SI IMPOZITE 5
16.1. Premiile cu valoare peste 600 RON sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut, declarat si virat catre autoritatile fiscale de catre Organizatori, conform legislatiei aplicabile in vigoare.
16.2. Organizatorul se obliga sa declare si sa vireze impozitul datorat, acolo unde este cazul, pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor cu cetatenie romana in conformitate cu prevederile din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.
16.3. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câştigător.
 
SECTIUNEA 17. LITIGII

17.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente.
17.2. Eventualele reclamaţii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresă: SC INSTORE POWER PROVIDER SRL, Bucuresti, Str.Cpt.Av. Mircea Petre nr 16-18, sector 1 , Romania in termen de maxim 14 (paisprezece) zile de la data publicarii listei tuturor castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o contestatie.
17.3. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor.
17.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
17.5. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECTIUNEA 18. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

18.1.Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.
18.2.Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea Campaniei, avand optiunea de a demara proceduri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.
18.3.Regulamentul Campaniei, va fi disponibil pe www.retail-marketing-services.ro si la fiecareCity Manager SC INSTORE POWER PROVIDER SRL.
18.4.Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificarile ulterioare.

SC INSTORE POWER PROVIDER SRL

Prin Director General

IONUT CORNICIUC

313 comments:

Add comment

Leave a comment

Your email address will not be published.